RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest All-med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zlokalizowana pod adresem: Kraków, ul. Henryka Sienkiewicza, nr 23, 30-033, poczta Kraków, e-mail: praca.allmed@gmail.com (“Administrator”);
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest GRAŻYNA PULKA e-mail allmedpl@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych będzie odpowiednio:
  a) Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  b) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j.)
  c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j.)
  d)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j.)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w myśl ww. aktów prawnych. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczeń zdrowotnych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Umów się